Společnost křesťanů a Židů (dále jen SKŽ) byla založena v naší zemi v roce 1991 s cílem podporovat dialog mezi křesťany a Židy, ale také zprostředkovat rozhovor mezi těmito dvěma náboženstvími a širokou veřejností. Reagovala tak jednak na vývoj po II. světové válce, kdy se křesťané postupně přihlašovali ke své spoluodpovědnosti za holocaust, ale také na vývoj v naší zemi po pádu komunismu, který zde umožnil takový dialog rozvíjet.

 Smysl a poslání společnosti
Dialog křesťanů a Židů je velkou šancí pro pěstování vzájemné tolerance, porozumění i pro zcela praktickou pomoc ve chvílích, kdy je to potřeba. Důležitým rozměrem SKŽ je obohacování se z duchovních pokladů židovského i křesťanského dědictví s vědomím, že největší poklad zavazující k odpovědnosti obou těchto ostrovů víry v moři individualismu, konzumu a sekularismu, je živý vztah k jedinečnému Bohu. Pochopení závažnosti doby, ve které žijeme, a jejích problémů by mělo přivádět k otevřenosti pro rozhovor (ve kterém nikdo nemá nárok na pravdu, nikdo nevítězí ani druhého neobrací na svou víru), nýbrž kde se jeden od druhého učí ve snaze pochopit partnera a tím i sebe sama. Úkolem SKŽ je také přispívat k tomu, aby se nešířily předsudky, pohrdání a diskriminace vůči jakékoliv skupině obyvatelstva - zvláště pak vůči menšinám (rasismus, antisemitismus).

2000 let nedorozumění mezi křesťany a Židy
Dva tisíce let existence křesťanů a Židů bylo namnoze poznamenáno polemickými konfrontacemi. Tak se dělo už od počátků křesťanské církve i v době církevních Otců (Justinův Dialog s Židem Tryfónem). Středověk byl časem pogromů a křesťanských koncilů, které Židům přikazovaly žít v oddělených ghettech a nosit zvláštní oblečení a označení (Lateránský koncil 1215). Ani v čase nedávno minulém se křesťané jako celek nepostavili za své židovské spolubratry, když Hitler začal provádět své konečné řešení židovské otázky v plynových komorách.

Reflexe holocaustu přinesla změnu
V poválečné době si řada křesťanů začala v souvislosti s reflexí hrůzných událostí holocaustu uvědomovat, že musí dojít k zásadnímu otevření nových otázek v oblasti teologie. Vše začalo zejména na půdě evangelické církve v Německu, Holandsku a USA, kde bylo po válce vydáno několik prohlášení přiznávajících křesťanskou spoluodpovědnost na smrti 6 miliónů Židů. Na katolické straně bylo rozhodujícím bodem obratu přijetí dokumentu Nostra aetate na Druhém vatikánském koncilu v roce 1965. Změny vyústily až v miléniovou oficiální návštěvu Jana Pavla II. v Izraeli. V našem českém prostředí židovsko-křesťanský dialog zatím příliš nezakořenil. Důvodem snad může být to, že v dobách před listopadem 89 byly církve i židovská komunita nuceny vést boj o vlastní přežití a v porevolučním období měly obě komunity zatím každá své problémy. Postupně však také zde dochází k nadějným a důležitým změnám.

Současná činnost SKŽ
Za své skoro desetileté působení zorganizovala Společnost křesťanů a Židů velké množství přednášek, kulturních akcí, navázala kontakt s mnoha významnými představiteli těchto obou světových náboženství, a po celou dobu vydávala svůj Zpravodaj. V prvních letech své činnosti zaznamenala SKŽ velký zájem veřejnosti. Následné období zvažování smyslu její existence bylo na počátku roku 2000 překlenuto zvolením nového vedení společnosti, které se v současné době snaží o novou koncepci a strategii práce. Ta velmi vítá všechny, kteří by se chtěli spolupodílet na životě SKŽ.

Nový Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů
Nejaktuálnějším zrcadlem společnosti je poslední nově pojaté číslo jejího Zpravodaje. Ten kromě mnoha různých informací o přednáškách a židovsko-křesťanském dialogu u nás nabízí také řadu velmi kvalitních článků, jako jsou rozhovory s rabínem Karolem E. Sidonem a profesorem Starého zákona na ETF Janem Hellerem, nebo vize vzájemného dialogu P. Daniela Hermana (mluvčího Čes. biskupské konference) a JUDr. Tomáše Krause (tajemníka Federace židovských obcí). Jeho nedílnou součástí jsou historické studie (Milénium a křesťanský sionismus, Jednota bratrská a Židé), filosofické úvahy (Ješajahu Leibowitz: Krize jako podstata židovství) i rubrika Stíny Šoa a biblické rozbory (Jména synů Izraele).

Kontakt
Další informace o Společnosti křesťanů a Židů je možné obdržet na poštovní adrese: Společnost křesťanů a Židů, Černá 9, 115 55 Praha 1, nebo internetové adrese společnosti: www.krestane-zide.info
Zpravodaj SKŽ si je možné objednat poštou, nebo si ho zdarma stáhnout ve formátu pdf na internetové adrese společnosti.


Dr. Robert Řehák, předseda Společnosti křesťanů a Židů v letech 2000 - 2005